Wdro­że­nia i szko­le­nia


No­ti­ce

Wdro­że­nia BIM

Wy­ko­rzy­stu­je­my BIM na co dzień re­ali­zu­jąc dla na­szych klien­tów zle­ce­nia. Ko­rzy­sta­ją z roz­wią­zań BIM-owych tak­że za­przy­jaź­nio­ne z na­mi fir­my, z któ­ry­mi ko­ope­ru­je­my w ra­mach BIM kla­stra. Co wię­cej, dzię­ki na­szej po­mo­cy i sta­ra­niom (po­pu­la­ry­za­cja wie­dzy o BIM, or­ga­ni­zo­wa­nie szko­leń i pre­zen­ta­cji) po BIM się­ga­ją fir­my, któ­re do­tąd te­go nie ro­bi­ły, bądź też ro­bi­ły to w ogra­ni­czo­nym stop­niu i nie­efek­tyw­nie. Cho­ciaż je­ste­śmy fir­mą out­so­ur­cin­go­wą i re­ali­zu­je­my po­wie­rzo­ne nam za­da­nia przez pod­mio­ty, któ­re z tech­no­lo­gią BIM nie ma­ją wie­le wspól­ne­go, nie od­czu­wa­my za­gro­że­nia ze stro­ny kon­ku­ren­cji i dy­na­micz­nie wspie­ra­my roz­wój no­wo­cze­snych tech­nik za­rzą­dza­nia i re­ali­za­cji pro­jek­tów w opar­ciu o roz­wią­za­nia BIM


Słu­ży to pro­fe­sjo­na­li­za­cji ofer­ty usług w sek­to­rze bu­dow­la­nym i zbli­ża nas do stan­dar­dów w kra­jach naj­bar­dziej roz­wi­nię­tych. Dla­te­go po­dej­mie­my się pro­fe­sjo­nal­nych kon­sul­ta­cji, przy­go­tu­je­my pro­gram wdro­że­nia i prze­pro­wa­dzi­my je. Po­mo­że­my w do­bo­rze, za­ku­pie i kon­fi­gu­ra­cji na­rzę­dzi BIM, za­pew­ni­my wpro­wa­dza­ją­ce szko­le­nia. Po­nie­waż nie je­ste­śmy au­to­ry­zo­wa­nym przed­sta­wi­cie­lem firm sprze­da­ją­cych opro­gra­mo­wa­nie, mo­że­my obiek­tyw­nie oce­nić po­trze­by na­szych klien­tów i w spo­sób wła­ści­wy do­pa­so­wać kon­kret­ne roz­wią­za­nia in­for­ma­tycz­ne do po­trzeb i spe­cy­fi­ki dzia­łal­no­ści firm, któ­rym po­ma­ga­my. Zna­jo­mość wie­lu zróż­ni­co­wa­nych pro­gra­mów jest nam w tym wy­bo­rze bar­dzo po­moc­na, zna­my bo­wiem ich za­le­ty i wa­dy, nie su­ge­ru­je­my się in­for­ma­cja­mi o cha­rak­te­rze mar­ke­tin­go­wym.