Wy­ko­rzy­stu­jemy BIM na co dzień re­ali­zu­jąc dla na­szych klien­tów zle­ce­nia. Ko­rzy­stają z roz­wią­zań BIM-owych także za­przy­jaź­nione z nami firmy, z któ­rymi ko­ope­ru­jemy w ra­mach BIM kla­stra. Co wię­cej, dzięki na­szej po­mocy i sta­ra­niom (po­pu­la­ry­za­cja wie­dzy o BIM, or­ga­ni­zo­wa­nie szko­leń i pre­zen­ta­cji) po BIM się­gają firmy, które do­tąd tego nie ro­biły, bądź też ro­biły to w ogra­ni­czo­nym stop­niu i nie­efek­tyw­nie. Cho­ciaż je­ste­śmy firmą out­so­ur­cin­gową i re­ali­zu­jemy po­wie­rzone nam za­da­nia przez pod­mioty, które z tech­no­lo­gią BIM nie mają wiele wspól­nego, nie od­czu­wamy za­gro­że­nia ze strony kon­ku­ren­cji i dy­na­micz­nie wspie­ramy roz­wój no­wo­cze­snych tech­nik za­rzą­dza­nia i re­ali­za­cji pro­jek­tów w opar­ciu o roz­wią­za­nia BIM


Służy to pro­fe­sjo­na­li­za­cji oferty usług w sek­to­rze bu­dow­la­nym i zbliża nas do stan­dar­dów w kra­jach naj­bar­dziej roz­wi­nię­tych. Dla­tego po­dej­miemy się pro­fe­sjo­nal­nych kon­sul­ta­cji, przy­go­tu­jemy pro­gram wdro­że­nia i prze­pro­wa­dzimy je. Po­mo­żemy w do­bo­rze, za­ku­pie i kon­fi­gu­ra­cji na­rzę­dzi BIM, za­pew­nimy wpro­wa­dza­jące szko­le­nia. Po­nie­waż nie je­ste­śmy au­to­ry­zo­wa­nym przed­sta­wi­cie­lem firm sprze­da­ją­cych opro­gra­mo­wa­nie, mo­żemy obiek­tyw­nie oce­nić po­trzeby na­szych klien­tów i w spo­sób wła­ściwy do­pa­so­wać kon­kretne roz­wią­za­nia in­for­ma­tyczne do po­trzeb i spe­cy­fiki dzia­łal­no­ści firm, któ­rym po­ma­gamy. Zna­jo­mość wielu zróż­ni­co­wa­nych pro­gra­mów jest nam w tym wy­bo­rze bar­dzo po­mocna, znamy bo­wiem ich za­lety i wady, nie su­ge­ru­jemy się in­for­ma­cjami o cha­rak­te­rze mar­ke­tin­go­wym.