Wdro­Å¼e­nia i szko­le­nia


No­ti­ce

Wdro­Å¼e­nia BIM

Wy­ko­rzy­stu­je­my BIM na co dzieÅ„ realizujÄ…c dla na­szych klien­tów zle­ce­nia. Ko­rzy­sta­jÄ… z rozwiÄ…zaÅ„ BIM-owych ta­kże za­przy­ja­Åºnio­ne z na­mi fir­my, z który­mi ko­ope­ru­je­my w ra­mach BIM kla­stra. Co wiÄ™cej, dziÄ™ki na­szej po­mo­cy i sta­ra­niom (po­pu­la­ry­za­cja wie­dzy o BIM, or­ga­ni­zo­wa­nie szko­leÅ„ i pre­zen­ta­cji) po BIM siÄ™gajÄ… fir­my, które dotÄ…d te­go nie robiÅ‚y, bÄ…dź te­Å¼ robiÅ‚y to w ogra­ni­czo­nym stop­niu i nie­efek­tyw­nie. Cho­cia­Å¼ jesteÅ›my fir­mÄ… out­so­ur­cin­go­wÄ… i re­ali­zu­je­my po­wie­rzo­ne nam za­da­nia przez pod­mio­ty, które z tech­no­lo­giÄ… BIM nie ma­jÄ… wie­le wspól­ne­go, nie od­czu­wa­my za­gro­Å¼e­nia ze stro­ny kon­ku­ren­cji i dy­na­micz­nie wspie­ra­my roz­wój no­wo­cze­snych tech­nik zarzÄ…dzania i re­ali­za­cji pro­jek­tów w opar­ciu o rozwiÄ…zania BIM


‚uży to pro­fe­sjo­na­li­za­cji ofer­ty usÅ‚ug w sek­to­rze bu­dow­la­nym i zbli­Å¼a nas do stan­dar­dów w kra­jach naj­bar­dziej rozwiniÄ™tych. Dla­te­go po­dej­mie­my siÄ™ pro­fe­sjo­nal­nych kon­sul­ta­cji, przy­go­tu­je­my pro­gram wdro­Å¼e­nia i prze­pro­wa­dzi­my je. Po­mo­Å¼e­my w do­bo­rze, za­ku­pie i kon­fi­gu­ra­cji narzÄ™dzi BIM, za­pew­ni­my wprowadzajÄ…ce szko­le­nia. Po­nie­wa­Å¼ nie jesteÅ›my au­to­ry­zo­wa­nym przed­sta­wi­cie­lem firm sprzedajÄ…cych opro­gra­mo­wa­nie, mo­Å¼e­my obiek­tyw­nie oce­nić po­trze­by na­szych klien­tów i w spo­sób wÅ‚aÅ›ciwy do­pa­so­wać kon­kret­ne rozwiÄ…zania in­for­ma­tycz­ne do po­trzeb i spe­cy­fi­ki dziaÅ‚alnoÅ›ci firm, którym po­ma­ga­my. Znajomość wie­lu zróżni­co­wa­nych pro­gra­mów jest nam w tym wy­bo­rze bar­dzo po­moc­na, zna­my bo­wiem ich za­le­ty i wa­dy, nie su­ge­ru­je­my siÄ™ in­for­ma­cja­mi o cha­rak­te­rze mar­ke­tin­go­wym.