Pośrednictwo

No­ti­ce

Przed­miar BIM

TworzÄ…c mo­del BIM prze­no­si­my do­ku­men­ta­cjÄ™ „pÅ‚aską” wraz z za­war­ty­mi w niej da­ny­mi w prze­strzeÅ„ 3D. Od tej chwi­li to mo­del sta­je siÄ™ noÅ›nikiem wszel­kich da­nych o obiek­cie, które mo­Å¼na z nie­go od­czy­tać bezpoÅ›rednio bÄ…dź za­wrzeć je w wy­ge­ne­ro­wa­nej do­ku­men­ta­cji (nie tyl­ko ry­sun­ko­wej). O tym, jak sze­ro­ki jest wa­chlarz za­sto­so­waÅ„ ta­kie­go mo­de­lu, mo­Å¼na prze­czy­tać na na­szej stro­nie, gdzie wspo­mi­na­my m.in. zauto­ma­ty­zo­wa­nym przed­mia­ro­wa­niu. 

DokÅ‚adność przed­mia­ru jest po­chod­nÄ… dokÅ‚adnoÅ›ci i pre­cy­zji, z ja­kÄ… zo­staÅ‚ zbu­do­wa­ny mo­del. My gwa­ran­tu­je­my dokÅ‚adność ade­kwat­nÄ… do prze­wi­dy­wa­nych za­sto­so­waÅ„ oraz peÅ‚nÄ… zgodność z ak­tu­al­nÄ… wer­sjÄ… do­star­czo­ne­go pro­jek­tu wy­ko­naw­cze­go. DziÄ™ki te­mu wszel­kie da­ne geo­me­trycz­ne mie­rzo­ne z mo­de­lu sÄ… wia­ry­god­ne a wy­nik przed­mia­ro­wa­nia wol­ny jest od bÅ‚Ä™dów, na ja­kie ska­za­ny jest ka­Å¼dy przed­miar wy­ko­ny­wa­ny tra­dy­cyj­nie w opar­ciu o ry­sun­ki 2D.

Atu­tem przed­mia­ro­wa­nia w opar­ciu o mo­del jest ta­kże szybkość i powtarzalność te­go pro­ce­su. Czas po­trzeb­ny na wy­ge­ne­ro­wa­nie ze­sta­wieÅ„ i ra­por­tów materiaÅ‚owych li­czy­my w mi­nu­tach, nie dniach, a konieczność uwzglÄ™dnienia zmian w pro­jek­cie nie wiąże siÄ™ z po­now­nym prze­pro­wa­dze­niem żmud­nych ob­li­czeÅ„, tyl­ko co naj­wy­Å¼ej z po­now­nym wczy­ta­niem mo­de­lu w for­ma­cie IFC (wiÄ™cej o tym w sek­cji poÅ›wiÄ™conej BIM na na­szej stro­nie), uwzglÄ™dniajÄ…cego te zmia­ny, do pro­gra­mów Zu­zia BIM / BIM Es­ti­ma­te – czy­li no­wo­cze­snych pro­gra­mów do kosz­to­ry­so­wa­nia i zarzÄ…dzania in­we­sty­cjÄ… bu­dow­la­nÄ…, z których ko­rzy­sta­my.

Wy­ko­na­my:

  • przed­mia­ry w opar­ciu o mo­de­le kon­cep­cyj­ne, wa­rian­to­we, ofer­to­we,
  • ob­mia­ry po wy­ko­na­niu wy­bra­nych ro­bót dla ce­lów we­ry­fi­ka­cyj­nych,
  • ob­mia­ry w opar­ciu o mo­del zin­wen­ta­ry­zo­wa­ne­go po­wy­ko­naw­czo obiek­tu.