Po­śred­nic­two

No­ti­ce

Przed­miar BIM

Two­rząc mo­del BIM prze­no­si­my do­ku­men­ta­cję pła­ską 2D (pa­pie­ro­wą, CAD) wraz z za­war­ty­mi w niej da­ny­mi w prze­strzeń 3D. Od tej chwi­li to mo­del sta­je się no­śni­kiem wszel­kich da­nych o obiek­cie, któ­re moż­na z nie­go od­czy­tać bez­po­śred­nio bądź za­wrzeć je w wy­ge­ne­ro­wa­nej do­ku­men­ta­cji (nie tyl­ko ry­sun­ko­wej). O tym, jak sze­ro­ki jest wa­chlarz za­sto­so­wań ta­kie­go mo­de­lu, moż­na prze­czy­tać na na­szej stro­nie, gdzie wspo­mi­na­my m.in. zauto­ma­ty­zo­wa­nym przed­mia­ro­wa­niu. 

Do­kład­ność przed­mia­ru jest po­chod­ną do­kład­no­ści i pre­cy­zji, z ja­ką zo­stał zbu­do­wa­ny mo­del. My gwa­ran­tu­je­my do­kład­ność ade­kwat­ną do prze­wi­dy­wa­nych za­sto­so­wań oraz peł­ną zgod­ność z ak­tu­al­ną wer­sją do­star­czo­ne­go pro­jek­tu wy­ko­naw­cze­go. Dzię­ki te­mu wszel­kie da­ne geo­me­trycz­ne mie­rzo­ne z mo­de­lu są wia­ry­god­ne a wy­nik przed­mia­ro­wa­nia wol­ny jest od błę­dów, na ja­kie ska­za­ny jest każ­dy przed­miar wy­ko­ny­wa­ny tra­dy­cyj­nie w opar­ciu o ry­sun­ki 2D.

Atu­tem przed­mia­ro­wa­nia w opar­ciu o mo­del jest tak­że szyb­kość i po­wta­rzal­ność te­go pro­ce­su. Czas po­trzeb­ny na wy­ge­ne­ro­wa­nie ze­sta­wień i ra­por­tów ma­te­ria­ło­wych li­czy­my w mi­nu­tach, nie dniach, a ko­niecz­ność uwzględ­nie­nia zmian w pro­jek­cie nie wią­że się z po­now­nym prze­pro­wa­dze­niem żmud­nych ob­li­czeń, tyl­ko co naj­wy­żej z po­now­nym wczy­ta­niem mo­de­lu w for­ma­cie IFC (wię­cej o tym w sek­cji po­świę­co­nej BIM na na­szej stro­nie), uwzględ­nia­ją­ce­go te zmia­ny, do pro­gra­mów Zu­zia BIM / BIM Es­ti­ma­te – czy­li no­wo­cze­snych pro­gra­mów do kosz­to­ry­so­wa­nia i za­rzą­dza­nia in­we­sty­cją bu­dow­la­ną, z któ­rych ko­rzy­sta­my.

Wy­ko­na­my:

  • przed­mia­ry w opar­ciu o mo­de­le kon­cep­cyj­ne, wa­rian­to­we, ofer­to­we,
  • ob­mia­ry po wy­ko­na­niu wy­bra­nych ro­bót dla ce­lów we­ry­fi­ka­cyj­nych,
  • ob­mia­ry w opar­ciu o mo­del zin­wen­ta­ry­zo­wa­ne­go po­wy­ko­naw­czo obiek­tu.