Two­rząc mo­del BIM prze­no­simy do­ku­men­ta­cję „pła­ską” wraz z za­war­tymi w niej da­nymi w prze­strzeń 3D. Od tej chwili to mo­del staje się no­śni­kiem wszel­kich da­nych o obiek­cie, które można z niego od­czy­tać bez­po­śred­nio bądź za­wrzeć je w wy­ge­ne­ro­wa­nej do­ku­men­ta­cji (nie tylko ry­sun­ko­wej). O tym, jak sze­roki jest wa­chlarz za­sto­so­wań ta­kiego mo­delu, można prze­czy­tać na na­szej stro­nie, gdzie wspo­mi­namy m.in. zauto­ma­ty­zo­wa­nym przed­mia­ro­wa­niu. 

Do­kład­ność przed­miaru jest po­chodną do­kład­no­ści i pre­cy­zji, z jaką zo­stał zbu­do­wany mo­del. My gwa­ran­tu­jemy do­kład­ność ade­kwatną do prze­wi­dy­wa­nych za­sto­so­wań oraz pełną zgod­ność z ak­tu­alną wer­sją do­star­czo­nego pro­jektu wy­ko­naw­czego. Dzięki temu wszel­kie dane geo­me­tryczne mie­rzone z mo­delu są wia­ry­godne a wy­nik przed­mia­ro­wa­nia wolny jest od błę­dów, na ja­kie ska­zany jest każdy przed­miar wy­ko­ny­wany tra­dy­cyj­nie w opar­ciu o ry­sunki 2D.

Atu­tem przed­mia­ro­wa­nia w opar­ciu o mo­del jest także szyb­kość i po­wta­rzal­ność tego pro­cesu. Czas po­trzebny na wy­ge­ne­ro­wa­nie ze­sta­wień i ra­por­tów ma­te­ria­ło­wych li­czymy w mi­nu­tach, nie dniach, a ko­niecz­ność uwzględ­nie­nia zmian w pro­jek­cie nie wiąże się z po­now­nym prze­pro­wa­dze­niem żmud­nych ob­li­czeń, tylko co naj­wy­żej z po­now­nym wczy­ta­niem mo­delu w for­ma­cie IFC (wię­cej o tym w sek­cji po­świę­co­nej BIM na na­szej stro­nie), uwzględ­nia­ją­cego te zmiany, do pro­gra­mów Zu­zia BIM / BIM Es­ti­mate – czyli no­wo­cze­snych pro­gra­mów do kosz­to­ry­so­wa­nia i za­rzą­dza­nia in­we­sty­cją bu­dow­laną, z któ­rych ko­rzy­stamy.

Wy­ko­namy:

  • przed­miary w opar­ciu o mo­dele kon­cep­cyjne, wa­rian­towe, ofer­towe,
  • ob­miary po wy­ko­na­niu wy­bra­nych ro­bót dla ce­lów we­ry­fi­ka­cyj­nych,
  • ob­miary w opar­ciu o mo­del zin­wen­ta­ry­zo­wa­nego po­wy­ko­naw­czo obiektu.