Ar­tur Do­liń­ski, wła­ści­ciel. Ab­sol­went Wy­działu Bu­dow­nic­twa Po­li­tech­niki Ślą­skiej w Gli­wi­cach. Ukoń­czył kie­ru­nek Kon­struk­cje Bu­dow­lane i In­ży­nier­skie. Po­siada upraw­nie­nia bu­dow­lane do kie­ro­wa­nia ro­bo­tami bu­dow­la­nymi bez ogra­ni­czeń w spe­cjal­no­ści kon­struk­cyjno – bu­dow­la­nej i jest człon­kiem Ma­ło­pol­skiej Okrę­go­wej Izby In­ży­nie­rów Bu­dow­nic­twa w Kra­ko­wie. Za­siada we wła­dzach Kla­stra Tech­no­lo­gii In­for­ma­cyj­nych w Bu­dow­nic­twie.


artur_dolinski