O mnie

 

No­ti­ce

O mnie

Ar­tur Do­liń­ski, wła­ści­ciel. Ab­sol­went Wy­dzia­łu Bu­dow­nic­twa Po­li­tech­ni­ki Ślą­skiej w Gli­wi­cach. Ukoń­czył kie­ru­nek Kon­struk­cje Bu­dow­la­ne i In­ży­nier­skie. Po­sia­da upraw­nie­nia bu­dow­la­ne do kie­ro­wa­nia ro­bo­ta­mi bu­dow­la­ny­mi bez ogra­ni­czeń w spe­cjal­no­ści kon­struk­cyj­no – bu­dow­la­nej i jest człon­kiem Ma­ło­pol­skiej Okrę­go­wej Izby In­ży­nie­rów Bu­dow­nic­twa w Kra­ko­wie. Za­sia­da we wła­dzach Kla­stra Tech­no­lo­gii In­for­ma­cyj­nych w Bu­dow­nic­twie.


artur_dolinski