O mnie

 

No­ti­ce

O mnie

Ar­tur DoliÅ„ski, wÅ‚aÅ›ciciel. Ab­sol­went WydziaÅ‚u Bu­dow­nic­twa Po­li­tech­ni­ki ÅšlÄ…skiej w Gli­wi­cach. UkoÅ„czyÅ‚ kie­ru­nek Kon­struk­cje Bu­dow­la­ne i In­Å¼y­nier­skie. Po­sia­da upraw­nie­nia bu­dow­la­ne do kie­ro­wa­nia ro­bo­ta­mi bu­dow­la­ny­mi bez ogra­ni­czeÅ„ w specjalnoÅ›ci kon­struk­cyj­no – bu­dow­la­nej i jest czÅ‚onkiem MaÅ‚opolskiej OkrÄ™gowej Izby In­Å¼y­nie­rów Bu­dow­nic­twa w Kra­ko­wie. Za­sia­da we wÅ‚adzach Kla­stra Tech­no­lo­gii In­for­ma­cyj­nych w Bu­dow­nic­twie.


artur_dolinski