Cho­ciaż w swo­jej dzia­łal­no­ści sku­piamy się przede wszyst­kim na wspar­ciu dzia­łań pro­jek­to­wych i z my­ślą o tym eta­pie re­ali­za­cji in­we­sty­cji bu­dow­la­nych przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg usług dla na­szych klien­tów, je­ste­śmy także go­towi by wkro­czyć na plac bu­dowy. Mamy do­świad­cze­nie zwią­zane ze spra­wo­wa­niem nad­zoru bu­dow­la­nego, mamy od­po­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje i osobę z upraw­nie­niami bu­dow­la­nymi bez ogra­ni­czeń do kie­ro­wa­nia ro­bo­tami bu­dow­la­nymi (p. Ar­tur Do­liń­ski – wła­ści­ciel firmy), wresz­cie mamy uni­kalne do­świad­cze­nia z za­kresu prak­tycz­nego wy­ko­rzy­sta­nia na­rzę­dzi BIM pod­czas wzno­sze­nia obiektu bu­dow­la­nego. W związku z tym mo­żemy Pań­stwu za­pro­po­no­wać:

  • spra­wo­wa­nie nad­zoru in­we­stor­skiego bądź kie­ro­wa­nie bu­dową,
  • kon­sul­ta­cje tech­niczne i tech­no­lo­giczne po­łą­czone z ana­lizą prze­strzenną w mo­delu, z uwzględ­nie­niem rze­czy­wi­stej sy­tu­acji na placu bu­dowy i wa­run­ków te­re­no­wych,
  • pro­jek­to­wa­nie za­go­spo­da­ro­wa­nia te­renu, ogro­dzeń, dróg ko­mu­ni­ka­cji we­wnętrz­nej,
  • ocenę stanu tech­nicz­nego lo­kali miesz­kal­nych i użyt­ko­wych oraz prze­pro­wa­dzo­nych w nich prac przy­go­to­waw­czych i re­mon­to­wych.

Nie­stety nie je­ste­śmy upraw­nieni do wy­ko­ny­wa­nia for­mal­nych eks­per­tyz bu­dow­la­nych.