Nad­zór bu­dow­la­ny

No­ti­ce

Nad­zór bu­dow­la­ny

Cho­ciaż w swo­jej dzia­łal­no­ści sku­pia­my się przede wszyst­kim na wspar­ciu dzia­łań pro­jek­to­wych i z my­ślą o tym eta­pie re­ali­za­cji in­we­sty­cji bu­dow­la­nych przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg usług dla na­szych klien­tów, je­ste­śmy tak­że go­to­wi by wkro­czyć na plac bu­do­wy. Ma­my do­świad­cze­nie zwią­za­ne ze spra­wo­wa­niem nad­zo­ru bu­dow­la­ne­go, ma­my od­po­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje i oso­bę z upraw­nie­nia­mi bu­dow­la­ny­mi bez ogra­ni­czeń do kie­ro­wa­nia ro­bo­ta­mi bu­dow­la­ny­mi (p. Ar­tur Do­liń­ski – wła­ści­ciel fir­my), wresz­cie ma­my uni­kal­ne do­świad­cze­nia z za­kre­su prak­tycz­ne­go wy­ko­rzy­sta­nia na­rzę­dzi BIM pod­czas wzno­sze­nia obiek­tu bu­dow­la­ne­go. W związ­ku z tym mo­że­my Pań­stwu za­pro­po­no­wać:

 

  • spra­wo­wa­nie nad­zo­ru in­we­stor­skie­go bądź kie­ro­wa­nie bu­do­wą,
  • kon­sul­ta­cje tech­nicz­ne i tech­no­lo­gicz­ne po­łą­czo­ne z ana­li­zą prze­strzen­ną w mo­de­lu, z uwzględ­nie­niem rze­czy­wi­stej sy­tu­acji na pla­cu bu­do­wy i wa­run­ków te­re­no­wych,
  • pro­jek­to­wa­nie za­go­spo­da­ro­wa­nia te­re­nu, ogro­dzeń, dróg ko­mu­ni­ka­cji we­wnętrz­nej,
  • oce­nę sta­nu tech­nicz­ne­go lo­ka­li miesz­kal­nych i użyt­ko­wych oraz prze­pro­wa­dzo­nych w nich prac przy­go­to­waw­czych i re­mon­to­wych.

Nie­ste­ty nie je­ste­śmy upraw­nie­ni do wy­ko­ny­wa­nia for­mal­nych eks­per­tyz bu­dow­la­nych.