Firma po­wstała w 2014 roku jako jed­no­oso­bowa dzia­łal­ność go­spo­dar­cza i w tej for­mule funk­cjo­nuje do dziś. Od po­czątku jej dzia­łal­ność była zo­rien­to­wana na no­wo­cze­sne usługi in­for­ma­tyczne dla bu­dow­nic­twa. Wy­bór pro­filu dzia­łal­no­ści jest na­tu­ralną wy­pad­kową za­in­te­re­so­wań, ak­tyw­no­ści za­wo­do­wej i do­świad­cze­nia jej wła­ści­ciela, mgr inż. Ar­tura Do­liń­skiego. De­cy­zja o roz­po­czę­ciu dzia­łal­no­ści była wy­ni­kiem de­fi­cytu usług z za­kresu tech­no­lo­gii BIM na pol­skim rynku bu­dow­la­nym. Pro­jek­tanci, wy­ko­nawcy, wła­ści­ciele nie­ru­cho­mo­ści ko­mer­cyj­nych – to przede wszyst­kim do nich ad­re­so­wana jest oferta firmy Agardo. Idea BIM za­sa­dza się m.in. na re­ali­za­cji in­we­sty­cji bu­dow­la­nych w spo­sób zin­te­gro­wany, to zna­czy taki, w któ­rym obieg in­for­ma­cji i swo­bodny do­stęp do nich jest klu­czowy i obej­muje wszyst­kich uczest­ni­ków re­ali­zo­wa­nego pro­jektu. Ta sama idea in­te­gra­cji i współ­pracy przy­świeca pod­mio­tom sku­pio­nym w BIM­kla­strze, czyli Kla­strze Tech­no­lo­gii In­for­ma­cyj­nych w Bu­dow­nic­twie, do któ­rego na­leży także firma Agardo. Dla­tego nie uni­kamy wy­zwań, któ­rym nie spro­sta­li­by­śmy w po­je­dynkę.  


Wy­soka i zróż­ni­co­wana spe­cja­li­za­cja firm sku­pio­nych w kla­strze oraz po­sia­dane przez te firmy opro­gra­mo­wa­nie po­zwala re­ali­zo­wać na­wet duże zle­ce­nia dzięki współ­pracy, po­dzia­łowi za­dań i prak­tycz­nym ko­rzy­sta­niu z roz­wią­zań BIM. Agardo wnosi do tej współ­pracy dzia­ła­nia na polu mo­de­lo­wa­nia 3D BIM ar­chi­tek­tury i kon­struk­cji, zauto­ma­ty­zo­wa­nego przed­mia­ro­wa­nia, nad­zoru wy­ko­naw­czego na bu­do­wie, uzgod­nień mię­dzy­bran­żo­wych. Pra­cu­jemy w opar­ciu o li­cen­cjo­no­wane na­rzę­dzia firm ta­kich jak Gra­phi­soft (Ar­chi­cad) i Da­ta­comp (Zu­zia­BIM). Się­gamy także po opro­gra­mo­wa­nie in­nych firm w ra­mach abo­na­mentu, w za­leż­no­ści od cha­rak­teru zle­ce­nia. Jest to moż­liwe dzięki prak­tycz­nej zna­jo­mo­ści ob­sługi więk­szo­ści wio­dą­cych pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych zgod­nych z BIM. Co za tym idzie, je­ste­śmy w sta­nie od­po­wied­nio do­brać na­rzę­dzia, tak aby za­kła­dany re­zul­tat osią­gnąć w spo­sób jak naj­szyb­szy i w pełni zgodny z ocze­ki­wa­niami klienta. Warto wspo­mnieć, że swoją sie­dzibę firma Agardo zna­la­zła w bar­dzo no­wo­cze­snym i awan­gar­do­wym bu­dynku MPTI przy ul. Po­dole 60 w Kra­ko­wie. Taka lo­ka­li­za­cja zo­bo­wią­zuje do cią­głego po­szu­ki­wa­nia in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań i po­dą­ża­nia drogą roz­woju.