O fir­mie

No­ti­ce

O fir­mie

Fir­ma powstaÅ‚a w 2014 ro­ku ja­ko jed­no­oso­bo­wa dziaÅ‚alność go­spo­dar­cza i w tej for­mu­le funk­cjo­nu­je do dziÅ›. Od poczÄ…tku jej dziaÅ‚alność byÅ‚a zo­rien­to­wa­na na no­wo­cze­sne usÅ‚ugi in­for­ma­tycz­ne dla bu­dow­nic­twa. Wy­bór pro­fi­lu dziaÅ‚alnoÅ›ci jest na­tu­ral­nÄ… wy­pad­ko­wÄ… za­in­te­re­so­waÅ„, aktywnoÅ›ci za­wo­do­wej i doÅ›wiadczenia jej wÅ‚aÅ›ciciela, mgr in­Å¼. Ar­tu­ra DoliÅ„skiego. De­cy­zja o rozpoczÄ™ciu dziaÅ‚alnoÅ›ci byÅ‚a wy­ni­kiem de­fi­cy­tu usÅ‚ug z za­kre­su tech­no­lo­gii BIM na pol­skim ryn­ku bu­dow­la­nym. Pro­jek­tan­ci, wy­ko­naw­cy, wÅ‚aÅ›ciciele nieruchomoÅ›ci ko­mer­cyj­nych – to przede wszyst­kim do nich ad­re­so­wa­na jest ofer­ta fir­my Agar­do. Idea BIM za­sa­dza siÄ™ m.in. na re­ali­za­cji in­we­sty­cji bu­dow­la­nych w spo­sób zin­te­gro­wa­ny, to zna­czy ta­ki, w którym obieg in­for­ma­cji i swo­bod­ny dostÄ™p do nich jest klu­czo­wy i obej­mu­je wszyst­kich uczest­ni­ków re­ali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu. Ta sa­ma idea in­te­gra­cji i współpracy przyÅ›wieca pod­mio­tom sku­pio­nym w BIM­kla­strze, czy­li Kla­strze Tech­no­lo­gii In­for­ma­cyj­nych w Bu­dow­nic­twie, do które­go na­le­Å¼y ta­kże fir­ma Agar­do. Dla­te­go nie uni­ka­my wy­zwaÅ„, którym nie sprostalibyÅ›my w po­je­dyn­kÄ™.
 


Wy­so­ka i zróżni­co­wa­na spe­cja­li­za­cja firm sku­pio­nych w kla­strze oraz po­sia­da­ne przez te fir­my opro­gra­mo­wa­nie po­zwa­la re­ali­zo­wać na­wet du­Å¼e zle­ce­nia dziÄ™ki współpracy, podziaÅ‚owi za­daÅ„ i prak­tycz­nym ko­rzy­sta­niu z rozwiÄ…zaÅ„ BIM. Agar­do wno­si do tej współpracy dziaÅ‚ania na po­lu mo­de­lo­wa­nia 3D BIM ar­chi­tek­tu­ry i kon­struk­cji, zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go przed­mia­ro­wa­nia, nad­zo­ru wy­ko­naw­cze­go na bu­do­wie, uzgod­nieÅ„ miÄ™dzybranżowych. Pra­cu­je­my w opar­ciu o li­cen­cjo­no­wa­ne narzÄ™dzia firm ta­kich jak Gra­phi­soft (Ar­chi­cad) i Da­ta­comp (Zu­zia­BIM). SiÄ™gamy ta­kże po opro­gra­mo­wa­nie in­nych firm w ra­mach abo­na­men­tu, w zależnoÅ›ci od cha­rak­te­ru zle­ce­nia. Jest to mo­Å¼li­we dziÄ™ki prak­tycz­nej znajomoÅ›ci obsÅ‚ugi wiÄ™kszoÅ›ci wiodÄ…cych pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych zgod­nych z BIM. Co za tym idzie, jesteÅ›my w sta­nie od­po­wied­nio do­brać narzÄ™dzia, tak aby zakÅ‚adany re­zul­tat osiÄ…gnąć w spo­sób jak naj­szyb­szy i w peÅ‚ni zgod­ny z ocze­ki­wa­nia­mi klien­ta.
War­to wspo­mnieć, że swo­jÄ… sie­dzi­bÄ™ fir­ma Agar­do znalazÅ‚a w bar­dzo no­wo­cze­snym i awan­gar­do­wym bu­dyn­ku MPTI przy ul. Po­do­le 60 w Kra­ko­wie. Ta­ka lo­ka­li­za­cja zobowiÄ…zuje do ciÄ…gÅ‚ego po­szu­ki­wa­nia in­no­wa­cyj­nych rozwiÄ…zaÅ„ i podążania dro­gÄ… roz­wo­ju.