O fir­mie

No­ti­ce

O fir­mie

Fir­ma po­wsta­ła w 2014 ro­ku ja­ko jed­no­oso­bo­wa dzia­łal­ność go­spo­dar­cza i w tej for­mu­le funk­cjo­nu­je do dziś. Od po­cząt­ku jej dzia­łal­ność by­ła zo­rien­to­wa­na na no­wo­cze­sne usłu­gi in­for­ma­tycz­ne dla bu­dow­nic­twa. Wy­bór pro­fi­lu dzia­łal­no­ści jest na­tu­ral­ną wy­pad­ko­wą za­in­te­re­so­wań, ak­tyw­no­ści za­wo­do­wej i do­świad­cze­nia jej wła­ści­cie­la, mgr inż. Ar­tu­ra Do­liń­skie­go. De­cy­zja o roz­po­czę­ciu dzia­łal­no­ści by­ła wy­ni­kiem de­fi­cy­tu usług z za­kre­su tech­no­lo­gii BIM na pol­skim ryn­ku bu­dow­la­nym. Pro­jek­tan­ci, wy­ko­naw­cy, wła­ści­cie­le nie­ru­cho­mo­ści ko­mer­cyj­nych – to przede wszyst­kim do nich ad­re­so­wa­na jest ofer­ta fir­my Agar­do. Idea BIM za­sa­dza się m.in. na re­ali­za­cji in­we­sty­cji bu­dow­la­nych w spo­sób zin­te­gro­wa­ny, to zna­czy ta­ki, w któ­rym obieg in­for­ma­cji i swo­bod­ny do­stęp do nich jest klu­czo­wy i obej­mu­je wszyst­kich uczest­ni­ków re­ali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu. Ta sa­ma idea in­te­gra­cji i współ­pra­cy przy­świe­ca pod­mio­tom sku­pio­nym w BIM­kla­strze, czy­li Kla­strze Tech­no­lo­gii In­for­ma­cyj­nych w Bu­dow­nic­twie, do któ­re­go na­le­ży tak­że fir­ma Agar­do. Dla­te­go nie uni­ka­my wy­zwań, któ­rym nie spro­sta­li­by­śmy w po­je­dyn­kę.

Wy­so­ka i zróż­ni­co­wa­na spe­cja­li­za­cja firm sku­pio­nych w kla­strze oraz po­sia­da­ne przez te fir­my opro­gra­mo­wa­nie po­zwa­la re­ali­zo­wać na­wet du­że zle­ce­nia dzię­ki współ­pra­cy, po­dzia­ło­wi za­dań i prak­tycz­nym ko­rzy­sta­niu z roz­wią­zań BIM. Agar­do wno­si do tej współ­pra­cy dzia­ła­nia na po­lu mo­de­lo­wa­nia 3D BIM ar­chi­tek­tu­ry i kon­struk­cji, zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go przed­mia­ro­wa­nia, nad­zo­ru wy­ko­naw­cze­go na bu­do­wie, uzgod­nień mię­dzy­bran­żo­wych. Pra­cu­je­my w opar­ciu o li­cen­cjo­no­wa­ne na­rzę­dzia firm ta­kich jak Gra­phi­soft (Ar­chi­cad) i Da­ta­comp (BI­ME­sti­Ma­te). Się­ga­my tak­że po opro­gra­mo­wa­nie in­nych firm w ra­mach abo­na­men­tu, w za­leż­no­ści od cha­rak­te­ru zle­ce­nia. Jest to moż­li­we dzię­ki prak­tycz­nej zna­jo­mo­ści ob­słu­gi więk­szo­ści wio­dą­cych pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych zgod­nych z BIM. Co za tym idzie, je­ste­śmy w sta­nie od­po­wied­nio do­brać na­rzę­dzia, tak aby za­kła­da­ny re­zul­tat osią­gnąć w spo­sób jak naj­szyb­szy i w peł­ni zgod­ny z ocze­ki­wa­nia­mi klien­ta.
War­to wspo­mnieć, że swo­ją sie­dzi­bę fir­ma Agar­do zna­la­zła w bar­dzo no­wo­cze­snym i awan­gar­do­wym bu­dyn­ku MPTI przy ul. Po­do­le 60 w Kra­ko­wie. Ta­ka lo­ka­li­za­cja zo­bo­wią­zu­je do cią­głe­go po­szu­ki­wa­nia in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań i po­dą­ża­nia dro­gą roz­wo­ju.