Sli­der

Ofe­ru­je­my do­radz­two tech­nicz­ne, wdro­że­nia, szko­le­nia z za­kre­su za­rzą­dza­nia i re­ali­za­cji pro­jek­tów w tech­no­lo­gii BIM.

Czytaj dalej

Wspie­ra­my in­we­sto­rów, pro­jek­tan­tów, wy­ko­naw­ców i za­rzą­dza­ją­cych obiek­ta­mi bu­dow­la­ny­mi.

Czytaj dalej

Świad­czy­my no­wo­cze­sne usłu­gi dla bu­dow­nic­twa w opar­ciu o tech­no­lo­gię BIM.

Czytaj dalej