Start


Wdro­Å¼e­nia

Ofe­ru­je­my do­radz­two tech­nicz­ne, wdro­Å¼e­nia, szko­le­nia z za­kre­su zarzÄ…dzania i re­ali­za­cji pro­jek­tów w tech­no­lo­gii BIM.

Wspar­cie

Wspie­ra­my in­we­sto­rów, pro­jek­tan­tów, wy­ko­naw­ców i zarzÄ…dzajÄ…cych obiek­ta­mi bu­dow­la­ny­mi.

Mo­de­lo­wa­nie

Åšwiad­czy­my no­wo­cze­sne usÅ‚ugi dla bu­dow­nic­twa w opar­ciu o tech­no­lo­giÄ™ BIM.Po­bierz in­for­ma­tor

Prze­no­si­my do­ku­men­ta­cjÄ™ pro­jek­to­wÄ… na no­wy po­ziom, osta­tecz­nie zrywajÄ…c z myÅ›leniem dwu­wy­mia­ro­wym, prze­rzu­ca­niem stert ar­ku­szy ry­sun­ko­wych i wy­szu­ki­wa­niem in­for­ma­cji wÅ›ród nakÅ‚adajÄ…cych siÄ™ li­nii i me­try­czek. Bu­dyn­ki to for­my prze­strzen­ne. Tak na­le­Å¼y je po­strze­gać ju­Å¼ na eta­pie kon­cep­cyj­nym i tak je pro­jek­to­wać, w prze­strzen­ni, od sa­me­go poczÄ…tku operujÄ…c ele­men­ta­mi bryÅ‚owymi, ta­ki­mi jak Å›ciany, stro­py, sÅ‚upy, bel­ki, fun­da­men­ty, nie zaÅ› mo­zol­nie skÅ‚adajÄ…c pro­jek­to­wa­ny obiekt z li­nii, fi­gur geo­me­trycz­nych, kre­sko­waÅ„ itp. MyÅ›limy trój­wy­mia­ro­wo, pra­cu­je­my w trój­wy­mia­rze i udostÄ™pniamy na­szym klien­tom wy­ni­ko­wy mo­del 3D. Mo­del ten jest za­rów­no źródÅ‚em in­for­ma­cji o caÅ‚ym bu­dyn­ku, jak o po­szcze­gól­nych, na­wet naj­drob­niej­szych je­go ele­men­tach. To wi­zu­al­na ba­za da­nych o obiek­cie. 

LOGO 01

Cho­cia­Å¼ ta­ki mo­del jest atrak­cyj­ny wi­zu­al­nie, w myÅ›l fi­lo­zo­fii BIM, którÄ… sto­su­je­my w prak­ty­ce, sta­no­wić ma uni­wer­sal­nÄ… plat­for­mÄ™, z której z po­wo­dze­niem sko­rzy­stać mo­gÄ… cho­cia­Å¼by pro­jek­tan­ci bra­nżo­wi, by do­pa­so­wać prze­bieg in­sta­la­cji do kon­struk­cji bu­dyn­ku. W ka­Å¼dej chwi­li z ta­kie­go mo­de­lu, który nie­zwy­kle Å‚atwo pod­da­je siÄ™ mo­dy­fi­ka­cjom i ak­tu­ali­za­cjom, mo­Å¼e­my wy­ge­ne­ro­wać kom­plet­nÄ… do­ku­men­ta­cjÄ™ ry­sun­ko­wÄ… oraz niezbÄ™dne ra­por­ty i ze­sta­wie­nia. Innowacyjność na­sze­go podejÅ›cia po­le­ga na intuicyjnoÅ›ci, ja­ka ce­chu­je za­rów­no na­szÄ… pra­cÄ™, jak i jej re­zul­tat – mo­del BIM. Je­go stwo­rze­nie to do­pie­ro poczÄ…tek, punkt wyjÅ›cia na dro­dze do re­ali­za­cji przedsiÄ™wziÄ™cia bu­dow­la­ne­go w spo­sób no­wo­cze­sny i zin­te­gro­wa­ny. W tych dziaÅ‚aniach chce­my PaÅ„stwu efek­tyw­nie to­wa­rzy­szyć.

OFERUJEMY

Mo­de­lo­wa­nie 3D BIM

Mo­de­lo­wa­nie 3D w zgo­dzie ze stan­dar­da­mi BIM. Pra­ca w opar­ciu o do­ku­men­ta­cjÄ™ CAD 2D, pli­ki pdf, do­ku­men­ta­cjÄ™ pa­pie­ro­wÄ…. Wy­ko­ny­wa­nie mo­de­li kon­struk­cyj­nych i ar­chi­tek­to­nicz­nych. Za­pis mo­de­li w otwar­tym for­ma­cie IFC. Ak­tu­ali­za­cja mo­de­li i ad­mi­ni­stro­wa­nie ni­mi. Wy­szu­ki­wa­nie ko­li­zji i niezgodnoÅ›ci miÄ™dzy bra­nża­mi. Ana­li­zy kon­cep­cyj­ne w opar­ciu o mo­de­le wa­rian­to­we.

Przed­mia­ro­wa­nie BIM

Przed­mia­ro­wa­nie na pod­sta­wie mo­de­li BIM. Zauto­ma­ty­zo­wa­ny pro­ces po­mia­ru pa­ra­me­trów geo­me­trycz­nych wprost z ele­men­tów mo­de­lu z uwzglÄ™dnieniem warstw ele­men­tów struk­tu­ral­nych i ich rze­czy­wi­stych po­wierzch­ni. Two­rze­nie “od rÄ™ki” ra­por­tów i ze­sta­wieÅ„. Nad­zwy­czaj wy­so­ka dokÅ‚adność, powtarzalność i krót­ki czas przy­go­to­wa­nia wy­li­czeÅ„.

Wi­zu­ali­za­cje

Wi­zu­ali­za­cje wnÄ™trz z wy­ko­rzy­sta­niem sys­te­mów wir­tu­al­nej rzeczywistoÅ›ci VR. Two­rze­nie apli­ka­cji na po­pu­lar­ne plat­for­my VR z wy­ko­rzy­sta­niem mo­de­li. Spa­cer po wir­tu­al­nych wnÄ™trzach do­star­cza wra­Å¼eÅ„ mak­sy­mal­nie zbli­Å¼o­nych do rzeczywistoÅ›ci. Możliwość wia­ry­god­nej oce­ny wa­rian­tów wykoÅ„czenia.

Nadzór bu­dow­la­ny

Spra­wo­wa­nie nad­zo­ru in­we­stor­skie­go lub kie­ro­wa­nie bu­do­wÄ… / ro­bo­ta­mi bu­dow­la­ny­mi. Wi­zu­ali­za­cja postÄ™pu prac w opar­ciu o mo­del BIM. Ewi­den­cja kosz­tów bieżących i two­rze­nie har­mo­no­gra­mów zgod­nie z BIM 4D i 5D. Upraw­nie­nia bu­dow­la­ne bez ogra­ni­czeÅ„ w specjalnoÅ›ci kon­struk­cyj­no – bu­dow­la­nej do kie­ro­wa­nia ro­bo­ta­mi bu­dow­la­ny­mi. Pro­wa­dze­nie ro­bót wykoÅ„czeniowych i re­mon­to­wych.

Pośrednictwo

PoÅ›rednictwo w fi­nan­so­wa­niu i za­ku­pie nieruchomoÅ›ci. Oce­na sta­nu tech­nicz­ne­go lo­ka­lu w trak­cie tzw. od­bio­ru tech­nicz­ne­go. OglÄ™dziny nieruchomoÅ›ci prze­zna­czo­nych do re­mon­tu. Możliwość prze­pro­wa­dze­nia ana­li­zy funk­cjo­nal­nej, wi­zu­ali­za­cji wnÄ™trz, okreÅ›lenia dochodowoÅ›ci na ryn­ku naj­mu dla kon­kret­ne­go lo­ka­lu. Wy­szu­ki­wa­nie i we­ry­fi­ka­cja ofert na ryn­ku pier­wot­nym i wtór­nym.

Szko­le­nia

Wdro­Å¼e­nia rozwiÄ…zaÅ„ BIM w biu­rach pro­jek­to­wych, u ge­ne­ral­nych wy­ko­naw­ców i de­we­lo­pe­rów. Do­bór za­kre­su, ana­li­za po­trzeb, in­te­gra­cja z istniejÄ…cymi pro­ce­du­ra­mi. Szko­le­nia wprowadzajÄ…ce oraz dotyczÄ…ce wy­ko­rzy­sta­nia kon­kret­nych narzÄ™dzi zgod­nych z BIM. PoÅ›rednictwo w za­ku­pie opro­gra­mo­wa­nia. BIM ma­na­ge­ment na za­sa­dzie out­so­ur­cin­gu.

Naj­now­sze artykuÅ‚y

baner

Wdro­Å¼e­nia

Ofe­ru­je­my do­radz­two tech­nicz­ne, wdro­Å¼e­nia, szko­le­nia z za­kre­su zarzÄ…dzania i re­ali­za­cji pro­jek­tów w tech­no­lo­gii BIM.

19 kwiet­nia 2016

baner 02

Wspar­cie

Wspie­ra­my in­we­sto­rów, pro­jek­tan­tów, wy­ko­naw­ców i zarzÄ…dzajÄ…cych obiek­ta­mi bu­dow­la­ny­mi.

19 kwiet­nia 2016

slider

Mo­de­lo­wa­nie

Åšwiad­czy­my no­wo­cze­sne usÅ‚ugi dla bu­dow­nic­twa w opar­ciu o tech­no­lo­giÄ™ BIM.

21 mar­ca 2016

Najnowsze artykuły

Wdro­Å¼e­nia

Ofe­ru­je­my do­radz­two tech­nicz­ne, wdro­Å¼e­nia, szko­le­nia z za­kre­su zarzÄ…dzania i re­ali­za­cji pro­jek­tów w tech­no­lo­gii BIM.

Wspar­cie

Wspie­ra­my in­we­sto­rów, pro­jek­tan­tów, wy­ko­naw­ców i zarzÄ…dzajÄ…cych obiek­ta­mi bu­dow­la­ny­mi.

Mo­de­lo­wa­nie

Åšwiad­czy­my no­wo­cze­sne usÅ‚ugi dla bu­dow­nic­twa w opar­ciu o tech­no­lo­giÄ™ BIM.