Prze­no­simy do­ku­men­ta­cję pro­jek­tową na nowy po­ziom, osta­tecz­nie zry­wa­jąc z my­śle­niem dwu­wy­mia­ro­wym, prze­rzu­ca­niem stert ar­ku­szy ry­sun­ko­wych i wy­szu­ki­wa­niem in­for­ma­cji wśród na­kła­da­ją­cych się li­nii i me­try­czek. Bu­dynki to formy prze­strzenne. Tak na­leży je po­strze­gać już na eta­pie kon­cep­cyj­nym i tak je pro­jek­to­wać, w prze­strzenni, od sa­mego po­czątku ope­ru­jąc ele­men­tami bry­ło­wymi, ta­kimi jak ściany, stropy, słupy, belki, fun­da­menty, nie zaś mo­zol­nie skła­da­jąc pro­jek­to­wany obiekt z li­nii, fi­gur geo­me­trycz­nych, kre­sko­wań itp. My­ślimy trój­wy­mia­rowo, pra­cu­jemy w trój­wy­mia­rze i udo­stęp­niamy na­szym klien­tom wy­ni­kowy mo­del 3D. Mo­del ten jest za­równo źró­dłem in­for­ma­cji o ca­łym bu­dynku, jak o po­szcze­gól­nych, na­wet naj­drob­niej­szych jego ele­men­tach. To wi­zu­alna baza da­nych o obiek­cie. 

LOGO 01

Cho­ciaż taki mo­del jest atrak­cyjny wi­zu­al­nie, w myśl fi­lo­zo­fii BIM, którą sto­su­jemy w prak­tyce, sta­no­wić ma uni­wer­salną plat­formę, z któ­rej z po­wo­dze­niem sko­rzy­stać mogą cho­ciażby pro­jek­tanci bran­żowi, by do­pa­so­wać prze­bieg in­sta­la­cji do kon­struk­cji bu­dynku. W każ­dej chwili z ta­kiego mo­delu, który nie­zwy­kle ła­two pod­daje się mo­dy­fi­ka­cjom i ak­tu­ali­za­cjom, mo­żemy wy­ge­ne­ro­wać kom­pletną do­ku­men­ta­cję ry­sun­kową oraz nie­zbędne ra­porty i ze­sta­wie­nia. In­no­wa­cyj­ność na­szego po­dej­ścia po­lega na in­tu­icyj­no­ści, jaka ce­chuje za­równo na­szą pracę, jak i jej re­zul­tat – mo­del BIM. Jego stwo­rze­nie to do­piero po­czą­tek, punkt wyj­ścia na dro­dze do re­ali­za­cji przed­się­wzię­cia bu­dow­la­nego w spo­sób no­wo­cze­sny i zin­te­gro­wany. W tych dzia­ła­niach chcemy Pań­stwu efek­tyw­nie to­wa­rzy­szyć.

OFERUJEMY

Modelowanie 3D BIM

Modelowanie 3D w zgodzie ze standardami BIM. Praca w oparciu o dokumentację CAD 2D, pliki pdf, dokumentację papierową. Wykonywanie modeli konstrukcyjnych i architektonicznych. Zapis modeli w otwartym formacie IFC. Aktualizacja modeli i administrowanie nimi. Wyszukiwanie kolizji i niezgodności między branżami. Analizy koncepcyjne w oparciu o modele wariantowe.

Przedmiarowanie BIM

Przedmiarowanie na podstawie modeli BIM. Zautomatyzowany proces pomiaru parametrów geometrycznych wprost z elementów modelu z uwzględnieniem warstw elementów strukturalnych i ich rzeczywistych powierzchni. Tworzenie "od ręki" raportów i zestawień. Nadzwyczaj wysoka dokładność, powtarzalność i krótki czas przygotowania wyliczeń.

Wizualizacje

Wizualizacje wnętrz z wykorzystaniem systemów wirtualnej rzeczywistości VR. Tworzenie aplikacji na popularne platformy VR z wykorzystaniem modeli. Spacer po wirtualnych wnętrzach dostarcza wrażeń maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości. Możliwość wiarygodnej oceny wariantów wykończenia.

Nadzór budowlany

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub kierowanie budową / robotami budowlanymi. Wizualizacja postępu prac w oparciu o model BIM. Ewidencja kosztów bieżących i tworzenie harmonogramów zgodnie z BIM 4D i 5D. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi. Prowadzenie robót wykończeniowych i remontowych.

Pośrednictwo

Pośrednictwo w finansowaniu i zakupie nieruchomości. Ocena stanu technicznego lokalu w trakcie tzw. odbioru technicznego. Oględziny nieruchomości przeznaczonych do remontu. Możliwość przeprowadzenia analizy funkcjonalnej, wizualizacji wnętrz, określenia dochodowości na rynku najmu dla konkretnego lokalu. Wyszukiwanie i weryfikacja ofert na rynku pierwotnym i wtórnym.

Szkolenia

Wdrożenia rozwiązań BIM w biurach projektowych, u generalnych wykonawców i deweloperów. Dobór zakresu, analiza potrzeb, integracja z istniejącymi procedurami. Szkolenia wprowadzające oraz dotyczące wykorzystania konkretnych narzędzi zgodnych z BIM. Pośrednictwo w zakupie oprogramowania. BIM management na zasadzie outsourcingu.

Najnowsze artykuły

Wdro­że­nia

Ofe­ru­jemy do­radz­two tech­niczne, wdro­że­nia, szko­le­nia z za­kresu za­rzą­dza­nia i re­ali­za­cji pro­jek­tów w tech­no­lo­gii BIM.

Wspar­cie

Wspie­ramy in­we­sto­rów, pro­jek­tan­tów, wy­ko­naw­ców i za­rzą­dza­ją­cych obiek­tami bu­dow­la­nymi.

Mo­de­lo­wa­nie

Świad­czymy no­wo­cze­sne usługi dla bu­dow­nic­twa w opar­ciu o tech­no­lo­gię BIM.